МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИ КЛИМЕНТОВ ОХРИДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ГИ ПОСТАВИ ТЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИСТИКАТА