Ехо Од Далечното Минато #16 во Капан Ан (во дворот) со Гоце САФ, Чваре, Хајпертек